• Dr. Vipul Kubavat

चिमणी म्हणे

By Dr. Vipul Kubavat

Contributory Author for Spark Igniting Minds


चिमणी चटकली टोचून खिडकी चा काच,

सांगितले पूर्ण जगाचा साच,

ऐकले तिच लावून कान,

म्हणाली ती खूप छान,

न्याय कधी मागल्याने मिळणार नाही,

जर हक्काची लढ लढणार नाही,

जगभर उडून मिळतो कोपरा,

लागेल उद्या शोध दुसरा,

वाटतं जगाला उडून जाणं सोपं,

कठीण असतं आमचं झोप,

पोट भरते दाणे शोधून रोज,

अवघड आहे ते पण, नाही मौज,

शिकून आली जगण्याची वाटचाल,

बदलून माझ्या अभिप्राय चा ताल,

ऐकाला गेलो खुर्ची सरकून सर-सर,

उडाली चिमणी फुर-फुर!


(Featured Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Sunset Road Luck Good - Free image on Pixabay


About the Author


Dr. Vipul Kubavat

Dr. Vipul is a Public Health Expert by profession.


He developed flair for writing due to exposure to medical education and then compelling scrupulous documentation in Public Health assignments.


Inspired by a zest of a friend into the world of literature, he loves to inscribe momentary rush of feelings...


Just trying, being human!